Tuesday, September 14, 2010

BVLGARI MAN

BVLGARI MAN Bvlgari new fragrance for man ...
Is a nice fragrance for man....
14/09/2010

已经两个月没有update我的blog了...
时间过得真快...
不知不觉我在新加坡已经一年了...
我很喜欢这里的环境...

我换了新的工作地方已经一个月多了....
也开始习惯这里的环境了...
也和我的工作伙伴也相处得很好..
哈哈...

上个月..
我才拿假回去我的家乡怡保..
然后又跟阿姨上去云顶玩....
哈哈..
在这段其间...
我真的休息够了...
也没有任何压力了...
哈哈..